เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑

น.อ. นิฐินัย บุญลยางกูร, แนวทางการพิจารณาคัดเลือกเครื่องบินขับไล่/โจมตี ทดแทน บข.ฝ.๑ (L-39) กรณีบรรจุประจำการ ณ กองบิน ๔๑
น.อ. ศุภกิจ เทียมเศวต, การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
น.อ. ปริญ ยงปิยานนท์, แนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศสำหรับภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม
น.อ. พรรธนภณ กมลมาศ, แนวทางการปลูกฝังความมีวินัยให้กับกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
น.อ. กานต์ มงคลบายศรี, แนวทางการใช้ดาวเทียมของกองทัพอากาศสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรณีภัยจากอุทกภัย
น.อ. รุ่งพันธุ์ พรหมานุกูล, แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานการบินของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
น.อ. ศุภฤกษ์ เปี่ยมสัมฤทธิ์, แนวทางการวางระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
น.อ. วรพล อรุณฉาย, แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
พ.ต.อ. พันธุ์พัฒน์ พรประสิทธิ์, แนวทางการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ และที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล ศึกษากรณี กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
นายชาติวุฒิ ทองกัน, แนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแก่ทหารกองประจำการกองทัพเรือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการ
นายสิทธิชัย สุดสวาท, การพัฒนาแนวทางการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรณีศึกษา แนวทางการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการสำหรับกองทัพบก
นายวีระ ศรีวะรมย์, แนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากสำหรับหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล
นายพีรพงศ์ จันทรา, แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
นางสาวสุพจนี ชุติดำรง, แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน
นายธนเดช นุชรุ่งเรือง, แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
นางภาวิณี เครือซุง, แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยถนนข้าวสาร เขตพระนคร
นางสาวณัทพร ภูจำนงค์, แนวทางการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษา กองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก
ร.ต.อ.หญิง ทิพย์พิรุณ สุวรรณกูล, การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายในการสร้างและเผยแพร่ข่าวเท็จ (Fake News) ในประเทศไทย
ผศ.(พิเศษ) ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล, แนวทางความร่วมมือระหว่างพลเรือนและทหารด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
นายศักดา โปจุ้ย, แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลนครศรีธรรมราชในการแก้ปัญหาอุทกภัย
 
 
Powered by Phoca Download