เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑

พ.อ. วีระวัตร คำคุณ, แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการผลิตบุคลากรรบพิเศษเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.อ. เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล, แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.อ. ดิษราพงศ์ เจริญมาก, แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อหรือจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมการขนส่งทหารบก
พ.อ. วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์, แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนทหารช่าง สำหรับหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ช.
พ.อ. สุทธิพันธุ์ มาลยาภรณ์, แนวทางการพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ ในการสนับสนุนงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธขั้นคลัง ของศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
พ.อ. เฉลิมพล กรงกรด, แนวทางการจัดหาอากาศยานเพื่อบรรจุในกองพันบินปีกหมุน
พ.อ. เริงณรงค์ ชาวล้อม, แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อยที่จะจบรับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบก
พ.อ. อนุสรณ์ เมฆานุวงศ์, แนวทางการพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการของกองทัพบก
พ.อ. อภิราม รามนัฎ, แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารของกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก
พ.อ. เอกวัฒน กิรติรัตนพฤกษ์, การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารสนับสนุนหน่วยกำลังรบเฉพาะกิจของกองทัพบก (กรมผสม)
น.อ. บุญเกิด มูลละกัน ร.น., การศึกษาแนวทางการปฏิบัติการร่วมทหารนาวิกโยธินกับทหารพรานนาวิกโยธินในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ. สุมิตร ชอบสอาด ร.น., การศึกษาแนวทางการพัฒนากรมอู่ทหารเรือเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
น.อ. โอภาส ไทยพิบูลย์ ร.น., แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฟื้นฟูอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
น.อ. อนุสรณ์ แสงใส ร.น., กองทัพเรือกับการสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย
น.อ. จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ร.น., แนวทางการพัฒนากองทัพเรือไทยสู่อนาคตกองทัพเรือดิจิทัล (Digital Navy)
น.อ. ชลจักร์ ปัญจะ ร.น., การศึกษาแนวทางการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒
น.อ. สมพงษ์ กิจจานนท์ ร.น., แนวทางการบริหารจัดการการค้นหาและช่วยเหลือเรือดำน้ำที่ประสบอุบัติเหตุของกองทัพเรือ
น.อ. ฉัตรชัย ปิตุรงคพิทักษ์ ร.น., แนวทางการชดเชยการบาดเจ็บจากปฏิบัติราชการ ของกำลังพลกองทัพเรือ
น.อ. วัฒนะ สุขผล, แนวทางการพัฒนาตัวแบบพัฒนาภาวะผู้นำนักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
น.อ. ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย, แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศรองรับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
 
 
Powered by Phoca Download