เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑

พ.อ. ภุมเรศ แต้มทอง, แนวทางพัฒนาการจัดหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. รุ่งโรจน์ คันธกุลดุษฎี ร.น., แนวทางการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมของสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.อ. ธีรพล สวนเสริมผล, ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. ชูชาติ นิยม, แนวทางการปฏิรูประบบงานข่าวกรองในกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. พีระดนย์ ปลูกสวัสดิ์, แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อรองรับระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.ต.อ. ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, แนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.อ. เศรษฐศักดิ์ ดีสุข, การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพลของกองทัพบก
พ.อ. อภิชาต จูภาวัง, แนวทางการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย - เมียนมา
พ.อ. ก่อเกียรติ เข็มแดง, แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๔
พ.อ. นิวัฒน์ บุญธูป, แนวทางการพัฒนาหน่วยงานข่าวกรอง ระดับกองทัพภาค
พ.อ. กร มณีพรหม, แนวทางการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหารของนายทหารสัญญาบัตรทั่วไปในกรมกำลังพลทหารบก
พ.อ. สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี, แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกในยุคไซเบอร์
พ.อ. เชาว์ ธีระชาติ, แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๑๗
พ.อ. อรรคเดช สนลอย, แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของกองทัพบกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.อ. รักษ์ศักดิ์ เบญจวรรณ, แนวทางแก้ไขปัญหาของกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีกำลังพลของกองพลทหารราบที่ ๑๕
พ.อ. อัศวิน คมขำ, แนวทางการพัฒนาการศึกษาชั้นนายพันร่วมระหว่างเหล่าของกองทัพบกในมุมมองผู้จัดการศึกษา
พ.อ. รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น, แนวทางการบริหารจัดการการบรรเทาสาธารณภัย มทบ.๒๗
พ.อ. ชิตวรรธน์ ฐิตสวัสดิ์, แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
พ.อ. รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์, แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานข่าวกรองตามแนวชายแดน กองทัพภาคที่ ๒ ในสภาวะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษา กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
พ.อ. โภคา จอกลอย, แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ในการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
 
Powered by Phoca Download