เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๑

น.อ. กวีศักดิ์ วัฒนะคีรี ร.น., กระบวนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหมไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พ.อ. อดิศัย มีสมพืชน์, แนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงกลาโหม
น.อ. ณัฏฐกฤต บัวเรือง ร.น., แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
พ.อ. วุฒิศักดิ์ วิริยราชวัลลภ, แนวทางการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการปฏิบัติการร่วมในปัจจุบันเพื่อรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
พ.อ. ศักฐิจพล ทิมสินญสกุล, แนวทางพัฒนาระบบการสนับสนุนงานก่อสร้างของสำนักยุทธโยธาทหาร เพื่อรองรับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ.๒๕๘๐ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ทองพุ่ม, แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำของกองบัญชาการกองทัพไทยในทศวรรษหน้า
พ.อ. ดำรงค์ จันทร์กาบ, แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาของกรมกิจการชายแดนทหาร
น.อ. อานนท์ เชิญธงไชย, แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. ชิตพล ก่อกิจสัมมากุล, แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการต้อนรับและรับรองผู้นำทางทหารต่างประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. ธนิศร พิบูลแถว, แนวทางการพัฒนาศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น DIGITAL HQ
พ.อ. มาฆะ ดารายน, ผลของการศึกษาท่าการออกกำลังกายประจำวันของนักเรียนเตรียมทหาร
พ.อ. สมบัติ พิมพี, แนวทางการบูรณาการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อความมั่นคง
พ.อ. มารุต เปล่งขำ, แนวทางการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนประชาคมข่าวกรองกระทรวงกลาโหม
พ.อ. ภูวนาถ นันธิราภากร, การพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. อิทธิพล ปิ่นพรหม, แนวทางพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. เรืองศักดิ์ เนตรผาบ, แนวทางการสนับสนุนระบบสื่อสารในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยของ กองทัพไทย
น.อ. ฉัตรชัย เฉียบแหลม, แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของ กรมกำลังพลทหารเพื่อก้าวสู่ความเป็น SMART HQ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ.หญิง สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม, แนวทางการพัฒนางานเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.อ. ไอศูรย์ ศศะนาวิน, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมข่าวทหาร
น.อ. ณรงค์วิทย์ กิตติศิริประพันธ์, แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศทางโซเชียลมีเดียด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
 
 
Powered by Phoca Download