เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

นายยุทธนา รอดสีเสน, แนวทางความร่วมมือด้านการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำระหว่างรัฐวิสาหกิจกับกองทัพไทย
พ.อ. สติ ดีหลี, แนวทางการบรรจุกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวเข้าปฏิบัติราชการของกองทัพบก
น.อ. เลิศชัย ภัทรมุทธา, แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้บริหารในส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ร.น., แนวทางพัฒนาการปฏิบัติการข่าวสารตามภารกิจกองทัพเรือ
พ.อ. ทรงรัฐ วุฒิวัฒน์, แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารบก (Army Land) กรณีศึกษา สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (บางปู)
นางพรทิวา แย้มอุทัย, แนวทางการขับเคลื่อนกลไกตำบลเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด : กรณีศึกษา ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น.อ. เจษฎา ไศลบาท, แนวทางการพัฒนาการฝึกร่วมและผสมของกองทัพอากาศ
พ.อ. ชัยวัฒน์ กรัษนัยรวิวงค์, แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานด้านกำลังพลตามเลขหมายความชำนาญทางทหารของนายทหารประทวน หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. กฤษดา หิรัญโรจน์, แนวทางพัฒนาสำหรับบทบาทของทหารกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ร.๓๑ รอ.
พ.อ. เจษฎา ปิยะสุวรรณ, แนวทางการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ งานกิจการพลเรือนของมณฑลทหารบกที่ ๔๕
นายนราธิป ธารากรสันติ, แนวทางการกำหนดมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการระบุรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
น.อ. วรากร พูลประเสริฐ, แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
พ.อ. สุรกิจ กาฬเนตร, แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพราน กองทัพภาคที่ ๒
พ.อ. รวิรักษ์ สัตตบุศย์, แนวทางการสร้างการรับรู้ในนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ เรื่อง บทบาท พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
พ.อ. พัฒพงศ์ ชุมทอง, แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดศูนย์การทหารม้า
พ.อ. กฤษฎา อยู่สิทธิ์, แนวทางการบริหารในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐของกองทัพไทย
นายอำนาจ สอนหมวก, แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ กรมเจ้าท่า
 
 
Powered by Phoca Download