เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

พ.อ. นิช นรขุน, แนวทางการแก้ปัญหาการสละสิทธิ์การเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา, การศึกษาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแนวทางการพัฒนาระยะต่อไปของแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย
พ.อ. มนต์ชัย กิจฉลอง, แนวทางการพัฒนารูปแบบการป้องกัน โรคโควิด ๑๙ ใน สปท. (ต.ค.๒๕๖๓ - พ.ค.๒๕๖๔)
น.อ. ชูเกียรติ นัยจรัญ, แนวทางการพัฒนางานด้านการค้นหาและช่วยชีวิตอากาศยานที่ประสบภัยของกองทัพอากาศ (Ways to develop Search and Rescue RTAF)
น.อ. ทูลถวาย ศรีทุมมา, แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาของ ทร. พื้นที่สัตหีบ เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาของแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
นายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, แนวทางการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ (กรณีศึกษาการระบาดของโรคไว้รัสโควิด-๑๙ จังหวัดสมุทรสาคร)
นายปราโมทย์ พรหมทอง, การศึกษาการใช้ท่อ HDPE ในการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์, แนวทางการสร้างตัวชี้วัดเพื่อความมีเสถียรภาพด้านตลาดแรงงาน
น.อ. กำพล แถมพันธ์ ร.น., การเคลื่อนย้ายกำลังรบทางเรือ (เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง : PCF) ระหว่างอ่าวไทย-อันดามัน โดยทางบก ตามเส้นทาง Lands Bridge
น.อ. เกรียงชัย บุญอินทร์ ร.น., แนวทางการซ่อมบำรุงเรือของกรมอู่ทหารเรือในสถานการณ์วิกฤติ ทัพเรือภาคที่ ๒
น.อ. ธนสิน มะโนชัย ร.น., การบูรณาการงานมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดหา การกำหนดและการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของ ทร.
พ.อ. ปานเทพ โรจนชีวาคม, สมรรถนะหลักของทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน
น.อ. ชยุติ ภู่พิทยาธนากร ร.น., การใช้ระบบจำลองยุทธทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาทักษะทางไซเบอร์ของ ศซบ.ทหาร
พ.อ. อัครพัฒน์ เทพณรงค์, แนวทางการเสริมสร้างกรมทหารราบยานเกราะเบาของกองทัพบก กรณีศึกษากรมทหารราบที่ ๑๑๒
น.อ. ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ ร.น., แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไซเบอร์เพื่อรองรับภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
พ.อ. กิตติศักดิ์ เศวตนันทิกุล, แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานระบบควบคุมสั่งการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
น.อ. อภิรัตน์ อนาวรญาณ ร.น., แนวทางการพัฒนาคุณสมบัติของนักบินลำเลียงเพื่อความเป็นมาตรฐานของกองทัพอากาศ
พ.อ. กอบปิติ ถาวรพฤกษ์, แนวทางการพัฒนาคู่มือการจัดการฝึกร่วมกองทัพไทย (กฝร.) เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
น.ส. พัชรมณี เย็นมั่นคง, แนวทางการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการและการสื่อสารในการประเมินค่าวิกฤตการณ์ในปฏิบัติการร่วมทางทหาร
พ.อ. ทศพล ลึกลับพนาวัลย์, แนวทางการพัฒนาการฝึกร่วมของหน่วยรบพิเศษเหล่าทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในภูมิภาค
 
 
Powered by Phoca Download