เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

น.อ. สุวิทย์ เวียงเจริญ ร.น., แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ภายหลัง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้
Col. Razali Bin Kosnan, The Implementation of Belt and Road Initiative (BRI) under China's Foreign Policy in selected ASEAN States
Col. Agung Pambudi, The Role of ASEAN Member State to Support United Nation Peacekeeping Operation
พ.อ. ณัฎษ์ชนพล ขันเบ็ญจรงค์, แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
นายปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณายุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : การไต่สวนพยานทางอิเล็กทรอนิกส์
น.อ. ณัฐพล วัฒนกุล ร.น., แนวทางการบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
พ.อ. โชคดี อัมพรดิษฐ, แนวทางการเตรียมความพร้อมของมณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๑ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
น.อ. วรกร ชื่นเกษร, แนวทางการทวีกำลังด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ กรณีศึกษาฐานทัพอากาศดอนเมือง
น.อ. นรศักดิ์ วิชเศรษฐสมิต, แนวทางการจัดทำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ กรณีศึกษานายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาอากาศโท สายงานกำลังพล
นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์, การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กรณีศึกษากองบิน ๕ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายวรวรรธ ฉัตรแถม, แนวทางปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อความสามารถด้านการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)
น.อ. ประดิษฐ คล้ายทอง, แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
พ.อ. ชุติเดช ชวณิชย์, แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางเลือกในการติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๔๖ กรณีศึกษาแอปพลิเคชันไลน์
น.อ. วัชรพงศ์ ธรรมรักษ์, แนวทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของกองทัพอากาศ ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
นางปีติพร จันทวงศ์, แนวทางการพัฒนากระบวนการบริการลูกค้าของการประปานครหลวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
นายชนะ เดชฐิติ, การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยอง เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
พ.อ. วีระชัย พันธโคตร, แนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
พ.อ. คมกฤช ธูปหอม, แนวทางการกำหนดคุณลักษณะของจรวดที่เหมาะสมในการสนับสนุนระดับยุทธการของกองพลทหารปืนใหญ่
น.อ. ณัฐพัชร หนองแสง, การพัฒนาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในการป้องกันฐานบินของกองทัพอากาศ
พ.อ. สุทธิเดช ศีลบุตร, แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
 
 
Powered by Phoca Download