เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

พ.อ. ภพ สิวรรณรัตน์, การบริหารจัดการ การใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหารเพื่อการประกอบเลี้ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พ.อ. พิเชฐ เจียมใจ, แนวทางในการพัฒนาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ กองทัพภาคที่ ๒
พ.อ. รัตนสิทธิ์ แจ่มรัตนกุล, เเนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของมลฑลทหารบกที่ ๓๗
พ.อ. ผิต วัฒนะภูติ, แนวทางการพัฒนาโครงการทหารพันธุ์ดีของกรมการทหารช่างเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
พ.อ. วชิรพงษ์ ธนพรชัยวงษ์, แนวทางการปรับโครงสร้างกรมทหารสื่อสารที่ ๑ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบก
พ.อ. สันทนา ช่วยเจริญสุข, แนวทางการบริหารจัดการหมู่บ้านโครงการสวัสดิการบ้านพัก กองทัพภาคที่ ๒
น.อ. ชนธีร์ บุญศิริยะ, แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา กระทรวงกลาโหม
น.อ. จักรพันธ์ สุขแสงดาว, แนวทางการพัฒนาหลักนิยมปฏิบัติการของกองทัพอากาศ สำหรับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
น.อ. กาญจเนก ทองวชิระ, การพัฒนาแนวทางการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของศูนย์รักษาความปลอดภัย
น.อ. ศุภเดช ชัยวัฒโน ร.น., แนวทางการจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม ของกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. ภูมภัสส์ ดาวเรือง, แนวทางการปรับปรุงขีดความสามารถ ระบบงานด้านการข่าวและการบูรณาการงานด้านการข่าวด้านความมั่นคงภายในประเทศของ กรมข่าวทหาร
พ.อ. สายัณห์ เกียรติบุตร, แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านการบินทหารบก
พ.ต.อ. สุริยะ สุดกังวาล, แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พ.อ. เมธา หินชีระนันท์, แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ. เอกศักดิ์ อ่อนชื่น, แนวทางการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอนุสรณ์สถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในด้านประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติศาสตร์ทหาร
น.อ. อุเทน ธาตุทองเหลือง ร.น., การกำหนดแนวทางของ กรมอู่ทหารเรือ ในการสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีด้านการซ่อมทำเรือ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
น.อ. เอกสิทธิ์ ศรีภักดี ร.น., การบริหารจัดการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เพื่อรองรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสนองงานโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ในส่วนของกองทัพเรือ
น.อ. ปิลันธน์ อ่ำสำอางค์ ร.น., แนวทางการบริหารจัดการและการเตรียมกำลังทางทหารสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ตามบริบทของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
น.อ. ชณัต แก้วเจริญ ร.น., แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : กรณีศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย
นางสาวกาญจนา งามเนตร, การพัฒนาวิธีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
Powered by Phoca Download