เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

       ด้วย พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีดำริที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้จัดให้มีการตั้งโครงการปลูกพืชผักสวนครัวปันสุขใน สปท. ขึ้น ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสารจัดตั้งโครงการ) โดยเปิดให้กำลังพลที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งกลุ่มดำเนินการ และได้กรุณามอบทุน และอุปกรณ์ในการเริ่มต้นโครงการจำนวนหนึ่ง โดยใช้พื้นที่บริเวณข้างอาคารกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ ฝั่งติดถนนวิภาวดีรังสิตในการดำเนินการ ซึ่งผลที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก กำลังพลที่เป็นสมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ และผลัดกันมารดน้ำดูแลแปลงผัก ทำให้ได้ผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพแบ่งปันบริโภคกันภายใน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

       ดังนั้นในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จึงได้มีดำริให้ขยายผลโครงการ โดยให้จัดทำเป็นโครงการปลูกพืชผักสวนครัวปันสุขใน สปท. ระยะที่ ๒ (เอกสารจัดตั้งโครงการ) เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลโดยส่วนรวมของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ โดยมีการจัดสรรพื้นที่บริเวณสนามหญ้าข้างอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ฝั่งทิศเหนือ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเสนาธิการทหารดำเนินการหน่วยละ ๒ แปลง เพื่อเป็นบริหารจัดการการใช้พื้นที่ที่วิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ ดูแลให้ได้ประโยชน์สูงสุด   ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตที่หลากหลาย และมีปริมาณมากเพียงพอในการบริโภคภายในครอบครัวกำลังพลฯ อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างกำลังพลต่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี