เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษา เนื่องในโอกาสการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕

หมายเหตุ การดำเนินกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙