เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     พล.ท. ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเดินทางเพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ โดยมี พล.อ.ต. ชนินทร  เฉลิมทรัพย์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (ผู้อำนวยการหลักสูตร) เป็นผู้อำนวยการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมในหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่สำคัญต่าง ๆ ในแต่ละภูมิประเทศของประเทศ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการฝึกอบรม ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และการวางแผนทางทหาร 

     นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้มีการการจัดทำคลิปวีดีโอสรุปผลการดูกิจการ และศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางการศึกษาที่ประยุกต์การเรียนรูปแบบใหม่ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาหาข้อสรุปร่วมกัน แล้วจึงนำมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา ต่อไป 

 
รับชมคลิปวีดีโอ คลิกที่นี่