เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

         ผลงานการจัดทำคลิปวีดีโอสรุปสาระสำคัญของรายวิชา ตามบ่งการที่ ๑/๗ การประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหาร เป็นผลงานที่จัดทำขึ้น โดยแบ่งมอบให้ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้นำหัวข้อรายวิชาที่สำคัญจากการศึกษาหมวดวิชาที่ ๑ การบริหารทางการทหาร ของหลักสูตรเสนาธิการทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผู้นำทางทหารหลักการบริหารความสำคัญของคุณธรรม และจริยธรรม การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหาร/ผู้นำ การบริหารองค์กร ศิลปะการใช้คนและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ
         การจัดทำคลิปวีดีโอในครั้งนี้ เป็นการประยุกต์การเรียนรูปแบบใหม่ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาหาข้อสรุปร่วมกัน แล้วจึงนำมาจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา ต่อไป 

         โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอขึ้นเว็บไซต์ของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร มีดังนี้ (คลิกเพื่อรับชมตามหัวข้อ)