เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษา เนื่องในโอกาสการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔

หมายเหตุ การดำเนินกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙