เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วมรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมี พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ในการนี้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ
 
หมายเหตุ การดำเนินกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙