เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในหัวข้อแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางทหาร และแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ในการนี้ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้มาร่วมให้การต้อนรับ