เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อเสนอแนวความคิดการพัฒนาภาวะผู้นำของ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในยุค ๔.๐ ซึ่งเป็นไปตามบ่งการการสัมมนาที่ ๑/๔ หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารทางทหาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ วิเคราะห์พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในเชิงวิชาการศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไข และเสนอแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นเทียบเท่า/สูงกว่า วิทยาลัยการทัพ พร้อมทั้งการวิพากษ์หลักสูตรการเรียนการสอนของหมวดวิชาที่ ๑ ที่มีการดำเนินงานแบบ Active Learning เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้กับนักศึกษารุ่นต่อไป รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับผิดชอบอยู่ อย่างเป็นรูปธรรม

แนวความคิดการพัฒนาภาวะผู้นำของ นักศึกษาเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในยุค ๔.๐ โดยหมู่นกฮูก

แนวความคิดการพัฒนาภาวะผู้นำของ นักศึกษาเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในยุค ๔.๐ โดยหมู่สิงโต