เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อ ช่วงเดือน ธ.ค.๖๓ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจบทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ และแผนการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประกอบไปด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพเรือ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิกการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้จัดทำเป็นคลิปวีดีโอเพื่อสรุปผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย สามารถติดตามรับชมได้ดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหมู่เสือ

กองบัญชาการกองทัพบก  โดยหมู่สิงโต

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  โดยหมู่เหยี่ยว

กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยหมู่นกฮูก

กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยหมู่ฉลาม

กองบัญชาการกองทัพเรือ  โดยหมู่โลมา