เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานการใช้กำลังทางอากาศ ณ จังหวัดลพบุรี