เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ณ ภาคเหนือ