เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันอังคารที่ ๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ วสท.สปท. จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กำลังพล วสท.สปท. ในรูปแบบ Unit School ครั้งที่ ๒ เน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ตามดำริ ผบ.วสท.สปท. ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคาร กจย.วสท.สปท. ในหัวข้อ “การใช้งานและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย และเครื่องพิมพ์เบื้องต้น” เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้มีความพร้อม มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น  Digital NDSI
 
การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙