เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันศุกร์​ที่​ ๒๖​ พ.ย.๖๔​ เวลา​ ๐๘๓๐-๑๑๓๐ วสท.สปท. จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัลให้กำลังพล วสท.สปท. ในรูปแบบ Unit School เน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ตามดำริ ผบ.วสท.สปท. ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคาร กจย.วสท.สปท. ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Microsoft Teams สนับสนุนการปฏิบัติงาน”  เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้มีความพร้อม มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น  Digital NDSI  

การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙