เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๙ พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี ได้เข้าพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต่อจาก พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศต่อไป