เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๖๕ ปี จัดทำพิธีสักการะพุทธปัญญาธัมมาธิปัตย์  บวงสรวงท้าวยะสังกะอสูร และพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม

     ในโอกาสนี้ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะผู้บัญชาการ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พลโท สุวิทย์  เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เนื่องในโอกาส ได้รับพระราชทาน ยศสูงขี้น และเข้ารับตำแหน่งใหม่

     จากนั้น พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และมอบประกาศประกาศนียบัตรชมเชย สิบเอกหญิง อภิญญา  อยู่สิงห์ ได้จบการศึกษาใน หลักสูตรข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๔ และให้โอวาทแก่คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ