เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายและสั่งการที่สำคัญแก่กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
   ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการประเมินจากกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทั้งหมด ในรูปแบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยแบ่งระดับผู้รับการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ระดับนายทหารสัญญาบัตร และระดับผู้ปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19