เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายและสั่งการที่สำคัญแก่กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
     ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการประเมินจากกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทั้งหมด ในรูปแบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยแบ่งระดับผู้รับการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ระดับนายทหารสัญญาบัตร และระดับผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งกรุณามอบเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร เสื้อกีฬาของหน่วย พร้อมข้าวสาร น้ำมันพืช และไข่ไก่ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หมายเหตุ กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19