เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     พิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ซึ่งวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ โดยมี พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานกรรมการจัดสร้างเหรียญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเพื่อนำรายได้ส่วนนึงไปใช้เพื่อการสาธารณกุศล และการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร
     ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระเกจิ อาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีวิทยาคมเข้มแข็งร่วมประกอบพิธีเทวาภิเษก อาทิ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ หลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง พระอธิการขวัญ วัดบางคูวัดนอก พระราชสุวรรณเวที วัดสุวรรณคีรี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู่ และคณะสงฆ์จากวัดลาดพร้าว