เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วสท.สปท.) เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมขอรับโอวาท จาก พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่กำลังจะมาถึงต่อไป
   ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการประเมินจากกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทั้งหมด ในรูปแบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยแบ่งระดับผู้รับการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ระดับนายทหารสัญญาบัตร และระดับผู้ปฏิบัติงาน
 
หมายเหตุ กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19