เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     จากปัญหาด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปริมาณขยะ และของเหลือใช้จากการบริโภค ที่มีมากเกินความสามารถในการกำจัด และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุนี้ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เล็งเห็นว่า ในฐานะที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จึงควรจะมีบทบาทในการเป็นตัวอย่างแก่กำลังพลของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตลอดจนข้าราชการในหน่วยงานข้างเคียง ในการนำแนวคิดการคัดแยกขยะซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลับไปขยายผลในครอบครัวของตน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ช่วยลดปริมาณขยะ และสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือนของตน จึงได้จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ภายในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศขึ้น โดยกรุณาจัดหาภาชนะคัดแยกขยะตามประเภทวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อความสะดวกในการจัดการกับขยะเหล่านั้นต่อไป

     ซึ่งเมื่อได้ขยะในจำนวนที่พอเหมาะแล้ว ได้แยกดำเนินการกับขยะเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมโดยรวม และต่อหน่วยงาน เช่น นำขวดพลาสติกที่รวบรวมได้ส่งมอบให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปผลิตจีวรรีไซเคิล เป็นต้น